Rabbit Rewards

เงื่อนไขการร่วมสนุก :

(1) เมื่อสมาชิก Rabbit Rewards ซื้อสินค้าและ/หรือใช้บริการกับร้านค้าที่ร่วมรายการรับชำระเงินผ่านบัตรแรบบิทและ/หรือ Rabbit LINE Pay บนโทรศัพท์มือถือ จะได้รับ

(1.1) 1 สิทธิ์ลุ้นรางวัลต่อ 1 การใช้จ่ายผ่านบัตรแรบบิท 1 ครั้ง (ไม่จำกัดยอดใช้จ่าย) 

(1.2) 1 สิทธิ์ลุ้นรางวัลต่อ 1 คำสั่งซื้อ ผ่าน Rabbit LINE Pay ที่ร้านค้าหรือออนไลน์ (ไม่จำกัดยอดซื้อ)

*หมายเหตุ  การใช้จ่ายเพื่อโดยสารรถไฟฟ้า BTS ผ่านบัตรแรบบิท หรือ Rabbit LINE PAY จะไม่ได้รับสิทธิ์ตามข้อ 1.1 และ 1.2

(2) สมาชิก Rabbit Rewards สามารถใช้คะแนนสะสมของตนแลกรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลได้ทาง www.rabbitrewards.co.th หรือ Mobile Application โดยจะได้รับ 1 สิทธิ์ลุ้นรางวัลต่อ 1 คะแนนสะสม สามารถแลกสิทธิ์ลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์, 10 สิทธิ์, 100 สิทธิ์

 

**********ร่วมสนุกง่ายๆ แค่สมัครสมาชิก Rabbit Rewards ฟรี คลิกที่นี่ **********

 

รายละเอียดของรางวัล และการจับรางวัล

ของรางวัล :

รางวัลที่ 1 แพ็คเกจท่องเที่ยวเยอรมันนี จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 208,791 บาท รวมมูลค่า 208,791 บาท (ประกอบด้วย ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน Turkish Airlines ไป-กลับ กรุงเทพมหานคร-เบอร์ลิน ประเทศเยอรมันนี จำนวน 2 ที่นั่ง มูลค่า 146,800 บาท, ค่าห้องพักที่เมืองเบอร์ลินและอาหาร ประเทศเยอรมันนี 6 วัน 5 คืน มูลค่า 61,991 บาท)

รางวัลที่ 2 คะแนนสะสมแรบบิท รีวอร์ดส (ใช้สำหรับแลกสินค้าและ/หรือบริการ) มูลค่ารางวัลละ 3,000 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 15,000 บาท (ทั้งนี้ผู้ถือบัตรไม่สามารถ แลก ทอน หรือเปลี่ยนรางวัลเป็นเงินสดได้)

รางวัลที่ 3 คะแนนสะสมแรบบิท รีวอร์ดส (ใช้สำหรับแลกสินค้าและ/หรือบริการ) มูลค่ารางวัลละ 1,500 บาท จำนวน 50 รางวัล รวมมูลค่า 75,000 บาท (ทั้งนี้ผู้ถือบัตรไม่สามารถ แลก ทอน หรือเปลี่ยนรางวัลเป็นเงินสดได้)

รางวัลที่ 4 คะแนนสะสมแรบบิท รีวอร์ดส (ใช้สำหรับแลกสินค้าและ/หรือบริการ) มูลค่ารางวัลละ 300 บาท จำนวน 200 รางวัล รวมมูลค่า 60,000 บาท (ทั้งนี้ผู้ถือบัตรไม่สามารถ แลก ทอน หรือเปลี่ยนรางวัลเป็นเงินสดได้)

รวมของรางวัลทั้งสิ้น 256 รางวัล รวมมูลค่า 358,791 บาท

การจับรางวัล :

จับรางวัลวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ชั้น 12A เลขที่ 173 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

 

ระยะเวลาโปรโมชั่น :

ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 หมดเขตวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางfacebook.com/rabbitreward , www.rabbitrewards.co.th ในวันที่ 31 มกราคม 2562

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรางวัล

 1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน ระบุชื่อตรงตามที่กรอกไว้ พร้อมสำเนา1 ชุด มาเป็นหลักฐาน ในกรณีที่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลอายุต่ำกว่า15 ปีบริบูรณ์จะต้องนำสูจิบัตรฉบับจริงและสำเนารับรองความถูกต้องจำนวน 1 ฉบับ มาแสดงโดยให้มาพร้อมบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง ในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัท ฯ ในวันและเวลาทำการภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรการกุศลต่อไป
 2. ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์เข้าร่วมชิงรางวัลได้โดยไม่จำกัดจำนวน แต่ผู้ร่วมรายการมีสิทธิที่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
 3. ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น ไม่สามารถแลก/เปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้
 4. รางวัลที่ได้รับไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน หรือมีส่วนประกอบเป็นเงินสดแต่อย่างใด
 5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัลตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544
 6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 7. พนักงาน บริษัท แรบบิท รีวอร์ดส จำกัด, บริษัทในเครือบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) “บีทีเอส”, บริษัทที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้, บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้
 8. กติกาการตัดสินทางบริษัท ฯ จะรวบรวมกระดาษชิ้นส่วนของผู้ร่วมรายการทั้งหมดนำมารวมกองกันไว้และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นบนอากาศ เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุก ๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน
 9. รางวัลตั๋วโดยสาร 2 ที่นั่ง จะต้องเดินทางในวัน เส้นทาง และเที่ยวบินเดียวกัน สำรองที่นั่งในรหัสสำรองที่นั่งเดียวกัน (ไม่สามารถแยกเดินทางได้) โดยค่าธรรมเนียม ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากมูลค่าสิ่งของรางวัลที่ได้รับ ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
 10. รางวัลแพ็คเกจท่องเที่ยวเยอรมันนี ผู้โชคดีไม่สามารถนำมาเปลี่ยนเป็นเส้นทางการบินอื่น 
 11. รางวัลแพ็คเกจท่องเที่ยวเยอรมันนีสามารถเดินทางได้ภายใน 1 ปี เท่านั้น นับจากวันที่แจ้งสำรองที่นั่ง ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแพ็คเกจท่องเที่ยวเยอรมันนีจะต้องติดต่อเพื่อทำการสำรองที่นั่งล่วงหน้าภายใน 30 เมษายน 2562 และออกตั๋วโดยสารรางวัลขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในแต่ละเที่ยวบินและจะไม่สามารถสำรองที่นั่ง และออกตั๋วโดยสารได้หากไม่มีที่นั่งว่างในรหัสชั้นโดยสาร (booking class) ที่สายการบินฯ กำหนด / สายการบินจะออกตั๋วโดยสารให้แก่ผู้โชคดีเมื่อผู้โชคดีแจ้งรายละเอียดเที่ยวบินที่ประสงค์ทางอีเมลที่บริษัทฯ ได้ให้ไว้ ตามเงื่อนไขที่กำหนด 
 12. จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางfacebook.com/rabbitreward , www.rabbitrewards.co.th  ในวันที่ 31 มกราคม 2562

 

ทั้งนี้เงื่อนไขและรายละเอียดเป็นไปตามใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นแถมพกหรือรางวัลในการเสี่ยงโชคฯ เลขที่ 1831/2561