Rabbit Rewards

สมัครสมาชิก Rabbit Rewards ที่นี่

 

กติกาการเข้าร่วมสนุกในแคมเปญ “ช้อปคุ้ม ลุ้นเที่ยวหรู” กับ Rabbit Rewards
1 ก.พ. – 31 มี.ค. 2561

 

1. ผู้ร่วมรายการจะต้องเป็นสมาชิก Rabbit Rewards เท่านั้น

 

2. รับ 1 สิทธิ์ลุ้นรางวัลต่อ 1การใช้จ่ายผ่านบัตรแรบบิท หรือ Rabbit LINE Pay ที่ร้านค้า หรือออนไลน์* ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. – 31 มี.ค. 2561
*ยกเว้นการใช้จ่ายเพื่อโดยสารรถไฟฟ้า BTS
*สำหรับการใช้จ่ายผ่าน Rabbit LINE Pay จะนับสิทธิ์เฉพาะการจ่ายผ่าน e-wallet เท่านั้น

 

3. รายละเอียดรางวัล ได้แก่

รางวัลที่ 1 แพ็คเกจท่องเที่ยวมาเก๊า (Premium) จํานวน 5 รางวัล ๆ ละ 110,229 บาท รวมมูลค่า 551,145 บาท (ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพมหานคร-มาเก๊า จํานวน 2 ที่นั่ง มูลค่า 29,400 บาท, แพ็คเกจห้องพักที่มาเก๊า 3 วัน 2 คืน มูลค่า 50,379 บาท, ค่าเดินทางโดยสารรถยนต์ลีมูซีนจากสนามบินมายังที่พัก 1 เที่ยว มูลค่า 1,890 บาท และบัตรกํานัลมูลค่า 28,560 บาท ซึ่งสามารถซื้อสินค้าหรือบริการกับร้านค้าที่ร่วมรับบัตรกํานัล ทั้งนี้ผู้ถือบัตรไม่สามารถเบิกเป็นเงินสดได้) *รางวัลไม่รวมภาษีสนามบิน ภาษีเชื้อเพลิง และบริการเพิ่มเติมอื่นๆ) ดูรายละเอียดที่นี่

 

รายชื่อผู้โชคดี

Thanaphon Khemkaew
Nuttaphon Aleenajitpong
ธนิเทพ โอฬาระชิน
Anan Chomchoke
พิชชา ธรรมรัตนะวงศ์ 

 

รางวัลที่ 2 แพ็คเกจท่องเที่ยวมาเก๊า (Standard) จํานวน 20 รางวัล รางวัล ๆ ละ 106,239 บาท รวมมูลค่า 2,124,780 บาท (ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพมหานคร-มาเก๊า จํานวน 2 ที่นั่ง มูลค่า 29,400 บาท,แพ็คเกจห้องพักที่มาเก๊า 3 วัน 2 คืน มูลค่า 50,379 บาท และบัตรกํานัลมูลค่า 26,460 บาท ซึ่งสามารถซื้อสินค้าหรือบริการกับร้านค้าที่ร่วมรับบัตรกํานัล ทั้งนี้ผู้ถือบัตรไม่สามารถเบิกเป็นเงินสดได้) *รางวัลไม่รวมภาษีสนามบิน ภาษีเชื้อเพลิง และบริการเพิ่มเติมอื่นๆ) ดูรายละเอียดที่นี่

 

รายชื่อผู้โชคดี

ชลธิชา นันทพานิช
อรวรรณ เนินไสว
วันทนีย์ นรสิงห์
Pimrat Chantaramongkol
Weera Teerawongsa
กุลธิรัตน์ จันทร์เกษมพงษ์
Sivattra Vithanomsat
Sawitree Chaiyasut
เอกองค์ อธิปธรรมวารี
วิชัย แสงเจริญถาวร
อภิชาติ นิธิกาญจนา
จารุรัตน์ ศิริพานิชย์
อัญทิกา ลีระเติมพงษ์
วิษณุ สมพงศ์
ธนิตา อุบลครุธ
Manassanan Noisaard
Duangporn Kanjanaworranun
พีรดา โรจนสกุล
Amanda Shin
Michael Darin Goodwin

 

รางวัลที่ 3 สร้อยทองคํานํ้าหนัก 1 บาท จํานวน 2 รางวัล ๆ ละ 22,000 บาท รวมมูลค่า 44,000 บาท (ราคาทอง ณ วันที่ 7 กันยายน 2560)

 

รายชื่อผู้โชคดี

ปรีดา บุญผ่อง
สุทิศา จิตภักดี

 

รางวัลที่ 4 นาฬิกาapple watch จํานวน 2 รางวัล รางวัล ๆ ละ 13,000 บาท รวมมูลค่า 26,000 บาท

 

รายชื่อผู้โชคดี

อริศรา พุมมาลา
สิทธิชัย เชื้อนุช

 

รางวัลที่ 5 บัตรแรบบิท จํานวน 40 รางวัล ๆ ละ 700 บาท รวมมูลค่า 28,000 บาท (ค่าทําบัตรฯ 200 บาท บัตรกํานัลมูลค่า 500 บาท ซึ่งสามารถซื้อสินค้าหรือบริการกับร้านค้าที่ร่วมรับการชําระเงินผ่านบัตรแรบบิท ทั้งนี้ผู้ถือบัตรไม่สามารถเบิกเป็นเงินสดได้)
รวมของรางวัลตลอดรายการ 69 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,773,925 บาท(สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

 

รายชื่อผู้โชคดี

ภริตา หนูนอง
Eve Nichapada
Sayamon Athittang
My Ibrohen
Ancha Lapthanaphat
Sirinapa Sripinitchai
ชัญญาพัชญ์ สิทธิจิราโรจน์
Marchi Thunyapat
Patchara Treejakhajohn
พรรณวรรธ คำเพ็ง
Hiromi Sugawara
ภาณิตภัทร ศิริสวัดิ์วัฒนา
Kan Suzuki
ภัทรชัย ศิริวิชัยกุล
Jarernrit Choowong
พิชญา ภิญโญวัฒยากร
ปัญญาพร สัมพันธการพานิช
ชัญญทัช สุวรรณฤทธิ์
Sittichai Tuntisangaroon
Poj Tangamchit
เกวลี เอื้อประโยชน์กุล
วรลักษณ์ บุญศรี
ปัทมา ถาประมาตย์
Wirwchat Sunanun
นาฏยา ไชยเครื่อง
ปรมินทร์ ลิมปอมร
Suthee Komol
กิ่งการ ศิริแก้วนพคุณ
Bee Deang
สิงวีร์ สัคนทินวงศ์
ธวัชชัย โพธิ์วรสุนทร
Saowaluk Bunperm
ศักดิ์ศรี ประภพรัตนกุล
Supatcharee Ratanapairojkul
Chalermvit Rungkamol
อาริดา สุขสิริวัฒน์
นิติ ไทรงาม
Sunsanee Subyen
อริสา กลิ่นชาวนา
ณภษร ตรีชะฎา

 

4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลําเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดต้องนําหลักฐานบัตรประจําตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน ระบุชื่อตรงตามที่กรอกไว้ พร้อมสําเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐาน ในกรณีที่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลอายุตํ่ากว่า 15 ปีบริบูรณ์จะต้องนําสูจิบัตรฉบับจริงและสําเนารับรองความถูกต้องจํานวน 1 ฉบับมาแสดงโดยให้มาพร้อมบิดาหรือมาดาหรือผู้ปกครอง ในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัท ฯ ในวันและเวลาทําการภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
หากเลยกําหนดถือว่าสละสิทธิ์และบริษัท ฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรการกุศลต่อไป

5. ผู้ร่วมรายการมีสิทธิเข้าร่วมชิงรางวัลได้โดยไม่จํากัดจํานวน แต่ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์  ที่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว

 

6. ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กําหนดไว้ ไม่สามารถโอนสิทธิใ์ห้กับผู้อื่น รางวัลที่ได้รับไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถแลกเปลี่ยน เป็นของรางวัลอื่นได้

 

7. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัล ตามคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544

 

8. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

 

9. พนักงาน บริษัท แรบบิท รีวอร์ดส จํากัด, บริษัทที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้,บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการดําเนินงาน พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้

 

10. กติกาการตัดสินทางบริษัท ฯ จะรวบรวมกระดาษชิ้นส่วนของผู้ร่วมรายการทั้งหมดนํามารวมกองกันไว้และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นบนอากาศ เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กําหนดไว้พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุก ๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน

 

11. จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.rabbit.co.th, www.facebook.com/rabbitreward และโทรแจ้งผู้ได้รับรางวัล ในวันที่ 20 เมษายน 2561

 

12. รางวัลจะไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน หรือมีส่วนประกอบเป็นเงินสดแต่อย่างใด

 

ใบอนุญาตเลขที่ 80/2561

 

สมัครสมาชิก Rabbit Rewards ที่นี่