Rabbit Rewards

สมัครสมาชิก Rabbit Rewards ที่นี่

 

กติกาการเข้าร่วมสนุกในแคมเปญ “ช้อปคุ้ม ลุ้นเที่ยวหรู” กับ Rabbit Rewards
1 ก.พ. – 31 มี.ค. 2561

 

1. ผู้ร่วมรายการจะต้องเป็นสมาชิก Rabbit Rewards เท่านั้น

 

2. รับ 1 สิทธิ์ลุ้นรางวัลต่อ 1การใช้จ่ายผ่านบัตรแรบบิท หรือ Rabbit LINE Pay ที่ร้านค้า หรือออนไลน์* ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. – 31 มี.ค. 2561
*ยกเว้นการใช้จ่ายเพื่อโดยสารรถไฟฟ้า BTS
*สำหรับการใช้จ่ายผ่าน Rabbit LINE Pay จะนับสิทธิ์เฉพาะการจ่ายผ่าน e-wallet เท่านั้น

 

3. รายละเอียดรางวัล ได้แก่

รางวัลที่ 1 แพ็คเกจท่องเที่ยวมาเก๊า (Premium) จํานวน 5 รางวัล ๆ ละ 110,229 บาท รวมมูลค่า 551,145 บาท (ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพมหานคร-มาเก๊า จํานวน 2 ที่นั่ง มูลค่า 29,400 บาท, แพ็คเกจห้องพักที่มาเก๊า 3 วัน 2 คืน มูลค่า 50,379 บาท, ค่าเดินทางโดยสารรถยนต์ลีมูซีนจากสนามบินมายังที่พัก 1 เที่ยว มูลค่า 1,890 บาท และบัตรกํานัลมูลค่า 28,560 บาท ซึ่งสามารถซื้อสินค้าหรือบริการกับร้านค้าที่ร่วมรับบัตรกํานัล ทั้งนี้ผู้ถือบัตรไม่สามารถเบิกเป็นเงินสดได้) *รางวัลไม่รวมภาษีสนามบิน ภาษีเชื้อเพลิง และบริการเพิ่มเติมอื่นๆ) ดูรายละเอียดที่นี่

 

รางวัลที่ 2 แพ็คเกจท่องเที่ยวมาเก๊า (Standard) จํานวน 20 รางวัล รางวัล ๆ ละ 106,239 บาท รวมมูลค่า 2,124,780 บาท (ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพมหานคร-มาเก๊า จํานวน 2 ที่นั่ง มูลค่า 29,400 บาท,แพ็คเกจห้องพักที่มาเก๊า 3 วัน 2 คืน มูลค่า 50,379 บาท และบัตรกํานัลมูลค่า 26,460 บาท ซึ่งสามารถซื้อสินค้าหรือบริการกับร้านค้าที่ร่วมรับบัตรกํานัล ทั้งนี้ผู้ถือบัตรไม่สามารถเบิกเป็นเงินสดได้) *รางวัลไม่รวมภาษีสนามบิน ภาษีเชื้อเพลิง และบริการเพิ่มเติมอื่นๆ) ดูรายละเอียดที่นี่

 

รางวัลที่ 3 สร้อยทองคํานํ้าหนัก 1 บาท จํานวน 2 รางวัล ๆ ละ 22,000 บาท รวมมูลค่า 44,000 บาท (ราคาทอง ณ วันที่ 7 กันยายน 2560)

 

รางวัลที่ 4 นาฬิกาapple watch จํานวน 2 รางวัล รางวัล ๆ ละ 13,000 บาท รวมมูลค่า 26,000 บาท

 

รางวัลที่ 5 บัตรแรบบิท จํานวน 40 รางวัล ๆ ละ 700 บาท รวมมูลค่า 28,000 บาท (ค่าทําบัตรฯ 200 บาท บัตรกํานัลมูลค่า 500 บาท ซึ่งสามารถซื้อสินค้าหรือบริการกับร้านค้าที่ร่วมรับการชําระเงินผ่านบัตรแรบบิท ทั้งนี้ผู้ถือบัตรไม่สามารถเบิกเป็นเงินสดได้)
รวมของรางวัลตลอดรายการ 69 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,773,925 บาท(สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

 

4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลําเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดต้องนําหลักฐานบัตรประจําตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน ระบุชื่อตรงตามที่กรอกไว้ พร้อมสําเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐาน ในกรณีที่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลอายุตํ่ากว่า 15 ปีบริบูรณ์จะต้องนําสูจิบัตรฉบับจริงและสําเนารับรองความถูกต้องจํานวน 1 ฉบับมาแสดงโดยให้มาพร้อมบิดาหรือมาดาหรือผู้ปกครอง ในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัท ฯ ในวันและเวลาทําการภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
หากเลยกําหนดถือว่าสละสิทธิ์และบริษัท ฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรการกุศลต่อไป

 

5. ผู้ร่วมรายการมีสิทธิเข้าร่วมชิงรางวัลได้โดยไม่จํากัดจํานวน แต่ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์  ที่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว

 

6. ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กําหนดไว้ ไม่สามารถโอนสิทธิใ์ห้กับผู้อื่น รางวัลที่ได้รับไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถแลกเปลี่ยน เป็นของรางวัลอื่นได้

 

7. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัล ตามคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544

 

8. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

 

9. พนักงาน บริษัท แรบบิท รีวอร์ดส จํากัด, บริษัทที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้,บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการดําเนินงาน พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้

 

10. กติกาการตัดสินทางบริษัท ฯ จะรวบรวมกระดาษชิ้นส่วนของผู้ร่วมรายการทั้งหมดนํามารวมกองกันไว้และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นบนอากาศ เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กําหนดไว้พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุก ๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน

 

11. จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.rabbit.co.th, www.facebook.com/rabbitreward และโทรแจ้งผู้ได้รับรางวัล ในวันที่ 20 เมษายน 2561

 

12. รางวัลจะไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน หรือมีส่วนประกอบเป็นเงินสดแต่อย่างใด

 

ใบอนุญาตเลขที่ 80/2561

 

สมัครสมาชิก Rabbit Rewards ที่นี่